Vedtægter

Vedtægter for foreningen Cirkus Tværs af 1990

§ 1: Navn og hjemsted
Foreningens navn er Cirkus tværs af 1990
Foreningens hjemstedt er Sports- og kulturcampus, Karen Blixens Boulevard 27 B, 8220 Brabrand.

§ 2: Formål
Foreningens formål er at drive og igangsætte, Musik, Teater, og Cirkus aktiviteter i Gellerup området, med henblik på at styrke områdets sociale og kulturelle udvikling.

§ 3: Medlemmer
Som medlemmer kan optages en hver privat person som er aktiv og har interesse i foreningens formål.

§ 4: Kontingent
Kontingent og afkrævnings form fastsættes på den årlige forsamling.
§ 5: Foreningens ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer valgt på general forsamlingen.
3 medlemmer vælges på ulige år, 2 medlemmer vælges på lige år.
2 ungdoms medlemmer, og et medlem udpeget af den faste medarbejder stab.
General forsamlingen vælger ligeledes 2 suppleanter til bestyrelsen.

§ 5.st. 2: Konstituering
Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter general forsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig med Formand, næstformand, kasserer, samt menige bestyrelses medlemmer.
Hvis et bestyrelses medlem udtræder, indtræder suppleanten.

§ 5. st. 3
Bestyrelsen er beslutnings dygtigt når halvdelen af bestyrelsen er tilstede.

§ 5. st. 4
Suppleanter kan deltage i bestyrelses møder uden stemmeret.

§ 5. st. 5
Observatører kan deltage i bestyrelses møder uden stemmeret

§ 5. ST. 6 Bestyrelsens opgaver
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens daglige ledelse og varetager følgende
opgaver:
A/ ansvarlig overfor Århus byråd for anvendelse af herfra modtagne tilskud, for
udlånte lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden.

B/ Ansætter personale og fastlægger skriftlige retnings linier for arbejdsdelingen, herunder forretnings gange, bemyndigelser og instrukser, mellem bestyrelsen og lederen.

C/ Fører tilsyn med den daglige ledelse af foreningens virksomhed. Sørger for en forsvarlig organisation af foreningens virksomhed og sikrer, at foreningen ledes i overensstemmelse med foreningens formål, vedtægter og inden for lovgivningens rammer.

E/ Skal hvert år godkende og følge op på plan for driften (virksomhedsplan), årsbudget, og regnskaber, samt træffe beslutninger om eller indstille til general forsamlingen om væsentlige dispositioner, herunder:
. væsentlige aftaler udover ledelse og drift.
. indgåelse og ophævelse af aftaler, der berører foreningens kapital,
. pantsætning, kautions forpligtelser, køb eller salg af fast ejendom,
. overordnede forsikrings forhold,
. finansierings forhold,
. pengestrømme,
. dispositioner med særlig økonomisk risici med videre.

F/ Gennemgår foreningens periode regnskaber og likviditet i løbet af hver regnskabs år, og vurderer herunder budgettet og afvigelser herfra.

G/ Sikre tilstedeværelse af det nødvendige grundlag for revision, og tager herunder stilling til om der er behov for intern revision.

H/ Skaffer de oplysninger som er nødvendig til opfyldelse af dens opgaver.

I/ Indkalder til general forsamlingen mindst en gang årligt.

J/ Fastsætter selv sin forretnings orden.

§ 5 st. 7. Hæftelse
For forpligtelser der påhviler foreningen, hæftes alene med den til en hver tid
værende formue i foreningen.

§ 6. Regnskab og budget
Regnskabs år er kalender året. Der udarbejdes hvert år inden den 1 oktober et budget, der skal forelægges bestyrelsen til godkendelse og general forsamlingen til orientering.
Års regnskabet skal opgøres således som godt regnskabs skik tilsiger, og i overensstemmelse med de i Lovgivningen til en hver tid gældende krav.

§ 6. st. 2. Anvendelse af overskud
Eventuelt overskud skal anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.

§ 7. Revision
Års regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt registreret eller stats autoriseret revisor.
Det reviderede regnskab skal inden den første i fjerde fremsendes til Århus kommune til orientering.

§ 8. General forsamlingen
General forsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær general forsamling afholdes hvert år i første kvartal. Der indkaldes med 14 dages varsel, og meddeles skriftlig til medlemmerne. Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før general forsamlingens afholdelse.
Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog skal afstemningen foregå skriftlig hvis mindst et medlem forlanger det.
Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal, og lovligt varslet general forsamling er
beslutnings dygtigt uanset det fremmødte antal medlemmer.
Kun foreningens medlemmer har stemmeret, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 8. st. 2 Ekstra ordinær general forsamling
Ekstra ordinær general forsamling kan i hver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 15 stemmeberettigede medlemmer stiller krav herom til bestyrelsen. I sidste tilfælde skal general forsamlingen afholdes mindst en måned efter at begæringen er fremsat over for bestyrelsen, med oplysning om det emne der ønskes behandlet.
Om indkaldelsesmåden, gælder bestemmelser i & 8. st. 1.
§ 8. st. 3 Dagsorden for general forsamlingen skal mindst indeholde følgende
1/ valg af dirigent,
2/ valg af stemme tæller,
3/ beretning,
4/ regnskab,
5/ indkomne forslag,
6/ arbejdsplan og budget for kommende år,
7/ valg af bestyrelse,
– a) 2 bestyrelses medlemmer på vælges på lige år,
– b) tre medlemmer vælges på ulige år,
– c) 2 ungdoms medlemmer valgt på et dertil specielt afhold fælles møde i børn og unge gruppen,
– d) 1 personale repræsentant valgt af det fastansatte personale.
8/ valg af suppleanter, der vælges to suppleanter hvert år, en første og en anden suppleant.
9/ fastsættelse af kontingent,
10/ eventuelt.

§ 9. Vedtægts ændringer
Ved vedtægts ændringer skal 2/3 del af general forsamlingens afgivne stemmer være for forslaget.

§ 9.. st. 2.
Vedtægts ændringer skal godkendes af Århus kommune.

§ 10. Tegnings ret
Foreningen tegnes af bestyrelsens formand og næst formand.

§ 11. Foreningens opløsning
Bestemmelsen om foreningens opløsning kan kun træffes med dette formål indkald general forsamling. Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 del af det afgivne stemmer på to på hinanden følgende general forsamlinger er for opløsning.

§ 11.st. 2.
Ved foreningens opløsning anvendes foreningen midler til gavn for ungdoms arbejde bland de socialt mest udsatte grupper i Gellerup, efter general forsamlingens godkendelse.